Teated | Minevik | Põhikiri | Pildid | Avaleht | Reaalkool
Põhikiri
Hümn

Tallinna Reaalkooli Vilistlaste A U R A A M A T

S i s u k o r d

Tallinna Reaalkooli Vilistlase teenetemärgi s t a t u u t

Tallinna Reaalkooli Vilistlaskogu t ä n u k i r i

Tallinna Reaalkooli Vilistlase teenetemärgi saanute n i m e s t i k seisuga 17.09.2009:

Kalju Kukkur
Rein Mutt
Ilmar Heinsoo
Märt Karmo
Valdur Topaasia
Enn Johannes
Erik – Arne Uustalu
Ilmar Pihlak
Mart Mikk
Vello Sillam
Raimund Tabor
Ilmar Mikiver
Voldemar Lindström
Enn Valk
Einar Laane
Mati Kaal
Eha Poomann
Margus Kangro

TALLINNA  REAALKOOLI VILISTLASE TEENETEMÄRK

Tallinna Reaalkooli Vilistlase teenetemärk on Reaalkooli rinnamärgi eri kuju. Teenetemärgiks on ajalooliselt kujunenud logomärk läbimõõduga 11 mm
Märgil on kujutatud stiliseeritud R– tähte kooliteed sümboliseeriva kaheteistnurkse musta tähe keskel.
Paremalt servalt ääristab teenetemärki viiest loorberilehest koosnev poolpärg.
Märk on valmistatud kullatud tombakist ja kinnitatakse riide külge trukiga.
Teenetemärk koos tänukirjaga antakse vilistlasele, kellel on olulisi teeneid Reaalkooli ja vilistlaskonna ees.
Teenetemärgi saanu nimi kantakse vilistlaste a u r a a m a t u s s e.
Teenetemärki kantakse pidulikel puhkudel ja soovi korral ka iga päev.
Teenetemärk kinnitatakse rinnal vasakule poolele.

Üks kõikide, kõik ühe eest
 
…………………………….

TALLINNA REAALKOOLI VILISTLASKOGU TÄNUKIRI

………………………………………………………………..

Vilistlaskogu tänab Sind tehtud töö eest ja soovib jõudu kooli traditsioonide kandmisel ja Reaali Vaimu hoidmisel.
Oled kantud Tallinna Reaalkooli vilistlaste A u r a a m a t u s s e nr ………….. all.Vilistlaskogu


Tallinnas, …………………………………………2004. aasta 31. jaanuari seisuga on Tallinna Reaalkooli Vilistlase
t e e n e t e m ä r k  omistatud järgmistele vilistlastele:

1. J ü r i  R e m m e l g a s (1906 Lehtse – 1982 Rootsi, Södertälje) -
41. lend (1924 – 1926); Rootsi realistide esindaja, raamatu “Mehed Vabaduse puiesteelt” koostaja

2. G u n n a r  M i k k  (1906 Tallinn – 1984 Tallinn) -
42. lend (1919 – 1927); vilistlasorganisaator, Ernst Peterson – Särgava mälestuse
austamise traditsiooni looja

3. F r i e d r i c h  P a a l b e r g (1908 Harjumaa – 1987 Tallinn) -
42. lend (1919 – 1927); esimene Reaalkooli lõpetanute nimestike koostaja

4. E u g e n  S o o n v a l d (1912 Tartu – 1994 Tallinn) - 
46. lend (1926 – 1931); sidemete hoidja välisrealistidega

5. R a i m o n d  I s o k (1914 Tallinn – 2001 Tallinn)  -
47. lend (1927 – 1932); spordiaktivist

6. P e e t e r  T a r v a s (Treumann a-ni 1940; 1916 Kuressaare – 1987 Tallinn) –
49. lend (1929 – 1934); maadleja ja tõstja Georg Lurichi bareljeefi looja

7. H e i n o  T a r e m ä e (Tranberg; 1921 Tallinn – 2000 USA New Jersey, Somerville) – 55. lend (1935 – 1941); USA realistide esindaja, “Reaali II raamatu” koostaja

8. K a r l  G a i l i t (1922 Nursi v. – 1998 Tallinn) –
56. lend (1935 – 1941); Kanada ja USA realistide esindaja

9. A r v o  R a t a s s e p p (1926 Tallinn – 1986 Tallinn) –
59. lend (1937 – 1944 cum laude); Reaalkooli koorilaulu eestvedaja

10. O l a f – B r u n o  R a m m o (1925 Tallinn – 1989) –
60. lend (1937 – 1945); Reaalkooli vilistlasorganisaator

11. R e i n – M i h h a i l  H e i d u k (1930 Tallinn – 1992 Tallinn) –
63. lend (1943 – 1948); Tallinna Reaalkooli juures asuva taastatud Vabadussõja ausamba arhitekt

12. I v a r  T r i k k e l  (1930 Tallinn – 1999 Tallinn) –
64. lend (1944- 1949); Vilistlaskogu esimees, Eesti Vabariigi 80. aastapäeva tähistamise organiseerija Reaalkoolis vabariigi presidendi Lennart Meri osavõtul


Tallinna Reaalkooli Vilistlase teenetemärgi ja tänukirja on saanud ning on kantud a u r a a m a t u s s e  koos pildiga:

Märk nr 1, 29.09.1991– K a l j u  K u k k u r (25.08.1926 Tallinn – 14.07.2006 Tallinn) – 60. lend (1938 – 1945 hõbemedal); raamatu “Tallinna Reaalkool 1881 – 2001 vilistlased” koostaja

Märk nr 2, 29.09.1991 – R e i n  M u t t (s. 06.02.1930 Võru) – 63. lend (1944 – 1948); vilistlasorganisaator; Eesti Vabariigi 80. aastapäeva tähistamise organiseerija Reaalkoolis vabariigi presidendi Lennart Meri osavõtul

Märk nr 3 saadetud Kanadasse 31.01.2004 – I l m a r  H e i n s o o (s. 24.06.1923 Kõnnu v.) – 57. lend (1937 – 1940); Kanada realistide eestvedaja

Märk nr 4 , 31.01.2004 – M ä r t  K a r m o (s. 05.04.1944) – 77. lend (1954 – 1962) ; Vabadussõja ausamba taasavamise organiseerija; raamatu “Ühe Vabadussamba lugu” autor

Märk nr 5, 31.01.2004 – V a l d u r  T o p a a s i a (s. 30.10.1936 Tallinn) –
70. lend (1945 – 1955); õpetaja Linda Visnapuu mälestuskivi organiseerija

Märk nr 6, 31.01.2004;  28.09.2007 saadetud märk ja tänukiri Hiiumaale Pühalepa valda Soonlepa külasse – E n n  J o h a n n e s (s. 02.03.1936 Narva) –
70. lend (1944 – 1955); õpetaja Linda Visnapuu mälestuskivi väljaraiuja

Märk nr 7, 31.01.2004 – E r i k – A r n e  U u s t a l u (s. 18.06.1936 Kohila v.) –
70. lend (1951 – 1955); õpetaja Linda Visnapuu mälestuskivi looja

Märk nr 8, 31.01.2004 – I l m a r  P i h l a k (s. 15.02.1936 Paide) –
69. lend (1945 – 1954); vilistlasorganisaator; Ernst Peterson-Särgava büsti Reaalkooli ette ületoomise korraldaja; Vabadussõjas langenud Harri Triegelile mälestuskivi organiseerija

Märk nr 9, 31.01.2004 – M a r t  M i k k (s. 20.02.1964 Tallinn) – 97. lend (1971- 1982); Reaalkooli stiiliraamatu autor ja elluviija; Pudi Rea kontsertide korraldaja Kultuurkapitali Reaalkooli Alafondi loomiseks

Märk nr 10, 31.01.2004 – V e l l o  S i l l a m  (s. 13.08.1926 Tallinn  - 19.10.2009 Tallinn) – 61. lend (1940 – 1946); Reaalkooli õpilaste toetuseks omanimelise fondi looja

Märk nr 11, 31.01.2004 – R a i m u n d  T a b o r (s. 27.07.1919 Tallinn), märk ja tänukiri üle antud tema kodus; 53. lend (1933 – 1938); Reaalkooli õpilaste toetuseks Vendade Taborite fondi looja

Märk nr 12, 27.01.2007 saadetud postiga Washingtoni – I l m a r  M i k i v e r
(s. 01.01.1920 Kõnnu v.) – 54. lend (1938 – 1940); Reaali hümni sõnade autor

Märk nr 13, 27.01.2007 – V o l d e m a r  L i n d s t r ö m (s. 28.04.1933 Kuusalu v.) – 67. lend (1950 – 1952);  Reaalkooli filmi “Üks kõikide, kõik ühe eest” üks autoreid

Märk nr 14, 27.01.2007 – E n n  V a l k (s. 03.06.1938 Rakke v.) – 71. lend (1946 – 1956); Reaalkooli filmi “Üks kõikide, kõik ühe eest” üks autoreid

Märk nr 15, 27.01.2007 – E i n a r  L a a n e (s. 25.12.1934 Tallinn) – 68. lend (1944 – 1953); Reaalkooli filmi “Üks kõikide, kõik ühe eest” produtsent

Märk nr 16, 27.01.2007 – M a t i  K a a l  (s. 03.06.1946 Tallinn) – 79. lend (1960 – 1964); Reaalkooli invalifti rahastamise kampaania algataja

Märk nr 17, 27.01.2007 – E h a  P o o m a n n (s. 13.05.1942 Tallinn) – 75. lend (1956 – 1960); Reaalkooli esimesele hoonele Lai 49 paigaldatud mälestustahvli idee autor ja CD “Reaali hümn ja laulud” toimetaja

Märk nr 18, 26.01.2008 – M a r g u s  K a n g r o (s. 21.01.1974 Tallinn) – 107. lend (1981 – 1992); “Reaali Aasta Õpetaja” preemia algataja ja finantseerija