Vilistlasesinduse reglement

Tallinna Reaalkooli vilistlasesinduse
REGLEMENT

§ 1. Reglemendi ülesanne
Käesolev reglement reguleerib Tallinna Reaalkooli vilistlasesinduse (edaspidi – vilistlasesindus) liikmeks saamise, vilistlasesindusest väljaastumise ning väljaarvamise korda.

§ 2. Vilistlasesinduse liikmeks saamine
(1) Igal Tallinna Reaalkooli vilistlasel on õigus avaldada soovi saada vilistlasesinduse liikmeks.
(2) Sooviavaldus vilistlasesinduse liikmeks saamiseks esitatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vilistlasesinduse esimehele. Vilistlasesinduse liikmeks saada sooviv isik peab aktsepteerima käesoleva reglemendi tingimusi.
(3) Vilistlasesinduse liikmed valitakse tähtajatult.
(4) Vilistlasesinduses on üldjuhul 7 – 12 liiget. Vilistlasesinduse liikmete konsensusel võib vilistlasesinduses olla ka vähem liikmeid.
(5) Vilistlasesinduse uus liige valitakse vilistlasesinduse seniste liikmete poolt konsensuslikult. Hääletamine on salajane, kui vilistlasesindus ei otsusta teisiti.

§ 3. Vilistlasesindusest väljaastumine ja väljaarvamine

(1) Vilistlasesinduse liikmel on õigus igal hetkel vilistlasesindusest vabatahtlikult välja astuda, teatades sellest vilistlasesinduse esimehele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistliku aja ette.
(2) Vilistlasesindus võib vilistlasesinduse liikme vilistlasesindusest välja arvata, kui:
1) vilistlasesinduse liige ei ole vähemalt kuue kuu jooksul ilma mõjuva põhjuseta täitnud vilistlasesinduse liikme kohustusi, sh osalenud koosolekul või võtnud osa elektroonilisest hääletamisest, või täitnud vilistlasesinduse liikmete vahelist kokkulepet;
2) vilistlasesinduse teised liikmed on konsensuslikult otsustanud liikme tagasi kutsuda muul põhjusel. Vilistlasesinduse liiget, kelle suhtes hääletatakse vilistlasesindusest väljaarvamist, otsustamisse ei kaasata, kuid tal on õigus esitada omapoolseid selgitusi.

§ 4. Vilistlasesinduse liikmete arvestus

(1) Vilistlasesinduse liikmete arvestust peab vilistlasesinduse esimees.
(2) Vilistlasesinduse liikmeks saamise ning vilistlasesindusest väljaarvamise kohta tehtud otsusest teavitatakse isikut esimesel võimalusel pärast otsuse vastuvõtmist.
(3) Vilistlasesinduse liikmete nimekiri ja käesolev reglement on avaldatud vilistlaskogu kodulehel http://vilistlased.real.edu.ee/.

§ 5. Lõppsätted
(1) Käesoleva reglemendi täitmisel tõusetunud vaidlusküsimused lahendab vilistlasesindus konsensuslikult.
(2) Käesoleva reglemendi kinnitamise ajal ametis olevad vilistlasesinduse liikmed jätkavad vilistlasesinduse liikmetena kuni nende väljaastumiseni või väljaarvamiseni.