Põhikiri

TALLINNA REAALKOOLI VILISTLASKOGU PÕHIKIRI

Vastu võetud 27.05.2009

ÜLDOSA

1.1. Tallinna Reaalkooli Vilistlaskogu on vabatahtlik ühendus, mis tegutseb Eesti Vabariigi õigusaktide ja käesoleva põhikirja alusel.
1.2. Vilistlaskogu ühendab kooli vilistlasi, et austada Tallinna Reaalkooli traditsioone ning kanda neid edasi.
1.3. Vilistlaskogu on 1932. aastal asutatud vilistlasühenduse järglane.

EESMÄRGID

2.1. Ühendada vilistlased-realistid teovõimsaks REALISTIDE pereks.
2.2. Kanda ja hoida Reaalkooli vaimu, hoolitseda selle eest, et uued lõpetanud põlvkonnad jätkaksid varasemate lendude traditsioone, neid loovalt edasi kandes.
2.3. Aidata kaasa Reaalkooli arengule, kaasata kooli toetama ühiskondlikult tunnustatud võimekaid vilistlasi.
2.4. Seista hea, et vilistlaskond koonduks enam oma kooli ümber, olla kaasosaline koolielu suursündmustes.

AATED

3. Vilistlaskond on õppurkonnale eeskujuks, seisab kooli au eest ning suhtub lugupidamisega Reaalkooli sümboolikasse (koolihoone, lipp, Reaali Poiss, müts, sõrmus). Vilistlaskogu peab tähtsaks uute lendude kujunemist isamaalisteks, teotahtelisteks ja väärikateks eesti rahva esindajateks. Reaalkooli juhtmõtteks on: olge töökad, olge ausad, olge ustavad (Ernst Peterson-Särgava). ÜKS KÕIKIDE, KÕIK ÜHE EEST.

LIIKMESKOND

4.1. Vilistlaskogu moodustavad Tallinna Reaalkooli lõpetanud isikud. Omavahelistes suhetes sinatatakse üksteist.
4.2. Auvilistlaseks võib valida vilistlase, kellel on erilised teened kooli või vilistlaskogu ees. Auvilistlased valib vilistlasesindus. Auvilistlase märk antakse kätte ja sellekohane kanne tehakse auvilistlaste raamatusse vilistlaspäeval.
4.3. Vilistlaskogu liikmel on õigus:
4.3.1. olla valitud vilistlasesindusse;
4.3.2. osa võtta vilistlaskogu ja kooli ühisüritustest ning saada infomatsiooni vilistlasesinduse tegevuse kohta;
4.3.3. pakkuda ideid vilistlaselu korraldamise kohta.
4.4. Vilistlaskogu liikme aukohus on:
4.4.1. järgida vilistlaskogu põhikirja;
4.4.2. hoolitseda, et tema andmed Reaalkooli vilistlaste andmebaasis oleksid õiged.

VILISTLASKOGU JUHTIMINE

5.1. Vilistlaskogu tegevuse korraldamiseks moodustatakse vabatahtlikkuse alusel vilistlasesindus, kes on volitatud esindama vilistlaskogu. Vilistlasesinduse koosseisu arvatakse aktiivne vilistlane (vähemalt üks esindaja kümne lennu kohta), kes soovib osaleda esinduskogu töös, kes on valmis täitma talle antud ülesandeid ning kes on andnud selle kohta nõusoleku. Vilistlasesindusse kuulub ka kooli määratud esindaja.
5.2. Vilistlasesindus valib enda hulgast juhttuumiku: esimehe, aseesimehe, varahoidja ja kirjatoimetaja ning määrab nende ülesanded.
5.3. Vilistlasesindus oma pädevuse kohaselt:
5.3.1. viib ellu põhikirjaga sätestatud eesmärke;
5.3.2. korraldab püstitatud probleemide lahendamist ja tekkinud ideede elluviimist projektide kaudu. Projektiga määratakse eesmärgi saavutamise tee ja aeg. Igale projektile kinnitatakse projekti juht, kes leiab mõttekaaslased, vahendid ja realiseerib projekti;
5.3.3. koostab aasta tegevuskava;
5.3.4. peab Reaalkooli vilistlaste arvestust;
5.3.5. annab teenekatele vilistlastele auvilistlase nimetuse ja annab välja sellekohase aumärgi, peab auliikmete raamatut;
5.3.6. kajastab oma tegevust vilistlaskogu veebilehel;
5.3.7. teeb koostööd Reaalkooli direktsiooniga ning kooli ja vilistlaskogu sihtasutustega;
5.3.8. kasutab Reaalkooli Hoolekande Seltsi kui eraõigusliku juriidilise isiku võimalusi vilistlaskogu varaliste väärtuste loomisel;
5.3.9. osaleb nimekate vilistlase ja eakate õpetajate tähtpäevade korraldamisel ning nende viimasele teekonnale saatmisel, koos õppuritega abistab õpetajate haudade korrashoidmisel;
5.3.10. jätkab kooli ajaloo kohta teabe kogumist, arendab ja täpsustab unikaalset fotokogu;
5.3.11. edendab koostööd samalaadsete organisatsioonidega kodumaal ja välisriikides;
5.3.12. teeb kaastööd Reaalkooli kuukirjale;
5.3.13. avalikustab oma tegevust meedias ja omanimelisel veebilehel;
5.3.14. teeb otsuseid vilistlaskogu rahaliste vahendite ja vara kasutamise kohta.
5.4. Vilistlasesinduse koosolekuid peetakse tarviduse järgi, kuid mitte harvemini kui neli korda aastas. Koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta kooli direktor ja Reaalkooli Hoolekande Seltsi esindaja.
5.5. Vilistlasesindus on otsustusvõimeline, kui koos on üle poole liikmetest, põhikirja kinnitamisel on vajalik 4/5 liikmete kohalolek.
5.6. Vilistlasesinduse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, põhikirja kinnitamisel ühehäälselt.
5.7. Ettepanekud põhikirja muutmise kohta vaatab vilistlasesindus läbi, kui on esitatud vähemalt kümne allkirjaga taotlus muudatuse tegemiseks.